Gedragsregels

Anders dan omgangsregels, zijn gedragsregels afdwingbaar. Indien één of meerdere gedragsregels worden overtreden, kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder een overzicht van de “Gedragsregels begeleiders in de sport”, zoals vastgelegd binnen de georganiseerde sport
 
 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook. 
 7. De begeleider zal tijdens training en/of stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich   bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn/haar vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen   financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat   niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij/zij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
(Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)

Hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag

De begeleider dient zich te realiseren dat hij/zij een voorbeeldfunctie heeft. Indien er grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd, dan dient de begeleider maatregelen te nemen. Ook de sporter die grensoverschrijdend gedrag signaleert dient dit te melden.

Wat zijn de mogelijkheden
  Het slachtoffer wijzen op het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport en op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning van NOC*NSF sportvertrouwenspersonen (via contactpersoon of rechtstreeks). Zie hiervoor: www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

Vertrouwenspersoon

Indien je een vertrouwenspersoon hebt benaderd, zal deze naar je verhaal luisteren.
Samen maken jullie een plan van aanpak